Alp Eren Baltacı

   
  Divan Şiirleri
  Bağdatlı Rûhî
 
 
 
 
 
 
KASÎDE
 
Devrden peymne-i mihr ü vefâ eksilmede
Kalb-i ehl-i hâlden zevk u safâ eksilmede
 
Dem-be-dem yüz tutmada meclis perişân olmağa
Encümenden bâde-i behcet-fezâ eksilmede
 
Sâz ü söze kalmadı evvelki gibi meylimiz
Ya’ni dilden ârzû başdan hevâ eksilmede
 
Tab’ı kılmakda gubâr-âlûde cevr-i rûzgâr
Safvet-i âyîne-i âlem-nümâ eksilmede
 
Çeşm-i pür-nemde safâdan gayrısı urmakda mevc
Gönlümüzde derd ü gamdan mâ-adâ eksilmede
 
Geçmede vakt-ı şebâb ü gelmede eyyâm-ı şîb
Gitmeden dilden safâ gözden cilâ eksilmede
 
İyş ü nûşa şevkımiz gitdikçe noksân bulmada
Bezmimizden gün-begün ol meh-likaa eksilmede
 
Bâdedir gerçi devâ-yı derd ü gam ammâ ne sûd
Devrimizde ehl-i derd artub devâ eksilmede
 
Ey dirîngaa ekserî halkın cefâ üstündedir
Bu vefâsız dehrden ehl-i vefâ eksilmede
 
Olmada mihr ü muhabbetden müberrâ hass ü âm
Cem’olub ağyâr ü yâr-ı zî-vefâ eksilmede
 
Bir gönül eğlencesi yâr isteriz girmez ele
Gam hücum etmekde yâr-ı gam-zedâ eksilmede

 **********

 
TERKÎB-İ BEND’DEN
(Birinci bend)

 
Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz 
Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest'iz 

Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk 
Bizi mâil-i bûs-ı leb-i câm ü kef-i destiz 

Sadrın gözedüp neyliyelim bezm-i cihânın 
Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz 

Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ 
Hâtır-şirken-i zâhid-i peymane-şikestiz 

Erbâb-ı garaz bizden irâğ olduğu yeğdir 
Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız 

Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız 
Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz 

Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok 
Meyhânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz 

Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i cânız 
Ser-halka-i cem'iyyet-i peymâne-keşânız
 

(İkinci bend)
 
 
Saki getir ol badeyi kim dâfi-i gamdır 
Saykal vur o mir'âta ki pür-jeng-i elemdir 

Dil-besteleriz bizden irâğ eyleme bir dem 
Ol badeyi kim nur-ı dil ü dide-i Cem'dir 

Ey hâce fena ehline zinhar ululanma 
Dervişi bu mülkün şeh-i bî-hayl ü haşemdir 

Hâk ol ki Huda mertebeni eyleye âli 
Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâk-i kademdir 

Gel doğrulalım meygedeye rağmına anın 
Kim bar-ı riyadan kad-i bergeştesi hamdır 

Mey sun bize saki biziz ol kavm ki derler 
Rindânı sabûhî-zede-i bezm-i kıdemdir 

Bu nazmı Peyami’den işit hâle münasip 
Kim zübde-i yâran-ı sühandân-ı Acem'dir 

Mâ rindi sabûhî-zede-i bezm-i Elestim 
Piş ez-heme sagar-keş ü bîş ez-heme mestim
   
(Üçüncü bend)
 
 
Gör zahidi kim sâhib-i irşâd olayım der 
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der 

Meyhanede ister yıkılup olmağı viran 
Biçare harabatta abat olayın der 

Elden komasın gül gibi cam - meyi bir dem 
Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayım der 

Bir serv kadin bende-i efkendesi olsun 
Âlemde o kim gussadan âzâd olayım der 

Ömrün geçürüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ 
Berhemzen-i hengâme-i Ferhâd olayım der 

Vasl istemeyüp hecr ile hoş gitdiği bu kim 
Miskin gam-ı cânâneye mu'tâd olayım der 

Gezdi yürüdü bulmadı bir eğlenecek yer 
Min-ba'd yine âzim-i Bagdâd olayım der 

Bagdâd sadeftir güher-i dürr-i Necef'tir 
Yanında anın dürr ü güher seng-i hazefdir

 **********


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=