Alp Eren Baltacı

   
  Divan Şiirleri
  Nâbî
 

Gazel

Bezm-i safaye sagar-i sahba gelür gider
Gûya ki cezr ü medd ile derya gelür gider

Açıldığın haber verir ağyare gül gibi
Daim bize nesim-i sebükpa gelür gider

Olmaz yine mariz-i mahabbet şifapezir
Ruy-i zemine bir dahi İsa gelür gider

Sultan-i gam nişimen edel'den derunumu
Sahra-yi kalbe leşker-i sevda gelür gider

Bir gün demez o şuh ki âyâ muradı ne
Çoktan bu kûye Nabi-i şeyda gelür gider

**********

Gazel

Şevk-i teniyIe cûde olup pare pare mevc
Aguş açtı hasret ile kadd-i yare mevc

Bassan kenar-i cuye kadem paybus içün
Birbirini basup gelür ey dil kenare mevc

Aguşe çekti cû seni asma ki sevkden
Cû-yi sirişk~i didede gelmez şümare mevc

Zevk-i visal cûlara amedşüd ettirir
Durmaz heva- yi vasIın ile bir karare mevc

Düşmüş hava-yi cism-i lâtifiyle Nabiya
Leyl ü nehar keşmekeş-i intizare mevc

**********

Gazel

Yâre vursun peyk-i nâlem ah ü zarım söylesün
Ab-i çeşm-i girye-i bîihtiyarım söylesün

Çâ çâk-i sine versün mevce-i gamdan haber
Zahm-i humpaş-i derunüm inkisarım söylesün

Gonca gülsün gül açılsun cuy feryad eylesün
Sen dur ey bülbül biraz gülşende yârım söylesün

Arzu-yi vasl ile şebzindedar olduklarım
Girye-i hasretle çeşm-i ihtizarım söylesün

Bende kudret edaye harf-i şevki Nabiya
Hame-i rengin sarir-i bîkararım söylesün.

**********

Gazel

Arus-i kâmı niçün namurade vermezler
Müyesser olsa bile rugüşade vermezler

Ne denlü eyler isen arzıhal-i suz ü güdaz
Nüvişte-i ezlîden ziyade vermezler

Olurdu her kişi maksudu denlü hahişker
Yazık meta-i muradı mezade vermezler

Eder harab ya olmaz mideye vasıl
Bu bezm-i köhnede vezn üzre bade vermezler

Eğerçi sofa-i şatrecdir bu kevn ü fesad
Bakılsa müft sana bir piyade vermezler

Felek senin tutalım destine reh-i fursat
Heman bu denlü cihanı fesade vermezler

Bu köhne metbah-i âlemde kimseye Nabî
Neval-i ayşi dem-i iştihare vermezler

**********

Gazel

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz
Biz neşatın da gamın da ruzgârın görmüşüz

Çok ta mağrur olma kim meyhane-i ikbalde
Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz

Top-i ah-i inkisare paydar olmaz yinede
Kişver-i cahın nice sengin hisarın görmüşüz

Bir huruşiyle eder bin hane-i ikbali pest
Ehl-i derdin seyl-i eşg-i inkisarın görmüşüz

Bir hadeng-i cangüdaz-i ahdır sermayesi
Biz bu meydanın nice çapiksüvarın görmüşüz

Bir gün eyler destbeste paygâhı caygâh
Bîadet mağrur-i sadrın itibarın görmüşüz

Kâse-i deryuzeye tebdil olur cam-i murad
Biz bu bezmin Nabiya çok badeharın görmüşüz

**********

Gazel

Hatırfüruz-i hüsnün zevk-i baharı neyler
Ahuperest-i çeşmin sayd ü şikârı neyler

Yârin güzergehidir uşşaka cay-rahat
Rindan-i haneberduş dar ü ârı neyler

Düşmez güruh-i meste olmak hicabe beste
Rüsvaylık dururken namus ü ârı neyler

Etmez cüda rakîbi mened-i saye ol meh
Bilmem o şuh-i pür kâr ol nabkârı neyler

Pest ü bülend birdir sıyt ü sada-yi aşka
Nevbetzen-i mahabbet evc-i hisarı neyler

Nakşin girince cane mahvoldu arzular
Divar-i künci külhan nakş ü nigârı neyler

Kayd-i rusumdur hep tesbih ü tac ü hırka
Derviş-i bîser ü pa vaz’-i vekarı neyler

Merkezle âşina ol etme muhite rağbet
Müstağrak-i hakikat meyl-i kenarı neyler

Zıll olsa da çekilmez bar-i giran-i minnet
Seyyah-i bîalâik pay-i çenarı neyler

Yek nefha-i inayet eyler kenara vasıl
Nabî sefine-i dil ol ruzgârı neyler

**********

Gazel

Bana devranın âzarı kemâzar olduğumdandır
Sipihrin vaz'-i mahemvarı hemvar olduğumdandır

Gubar âsâ beni böyle lekedhâr ettiği çerhın
Nigâh-i itibar-i yârde hâr olduğumdandır

Reh-i kûyünden özke rah görmez çeşnı-i hunpaşım
Dücar olmak o mest-i naze naçar olduğumdandır

Edüp küstahlık ol pence-i hurşide el sunmak
Meta'-i arzuye germbazar olduğumdandır

Benim asudebal-i kayd-i pervaz olduğum Nabî
Sikenc-i zülf-i dildare griftar olduğumdandır

**********

Gazel

Beni şad eylemedin sen dahi naşad olasın
Şu’le-i ah-i garihan gibi berbat olasın

Künç-i hicrane olup sen de benim gibi esir
Ruz ü şeb destzen-i damen-i feryad olasın

Vere nehl-i emelin meyve-i eşg-i hırman
Bir sitem kâre niyaz etmeğe mu’tad olasın

Ruzigâr eylesün eflâke gubarın peyvend
Göreyim pazede-i leşker-i bîdad olasın

Telhkâm-i sitemin gör ne çekermiş bilesin
Sen de zehrabe hor-i kâse-i hussad olasın

Eyledin Nabi-i biçareye çok cevr ü sitem
Yok ümidim ki mükâfatdan âzâd olasın

**********

Gazel

Gerçi zinangir-i teng-i mahbes-i tendir gönül
Şehnisin-i arş ile revzen berevzendir gönül

Tengna-yi sineye künçidelikden teng iken
Vüs’atinden sahib-i arşa neşimendir gönül

Şemme her bînîde yok kudret gül-i esrarını
Dide-i bîganeden derbeste gülşendir gönül

Cilvegâh-i varidat-i kuds-i gaybülgaybdir
İlme mecla gevher-i esrare mahzendir gönül

Mühr-i beyn-el-isba’in-i kabza-i icaddır
Nam-i sultan-i hakikatle müzeyyendir gönül

Mülki vasi’ leşkeri bîhad hazain bîkıyas
Alem-i ma’nade sultan-i muanvendir gönül

Tîrehal ü zahmdar ü pürgubar olsa n’ola
Kerde-i nakş-i tecelligâh-i Eymendir gönül

Vüs’atâbad-i devairhane-i icade
Nokta-i merkez makamında muayyendir gönül

Nabiya meşhududur pest ü bülend-i kâinat
Alem-i envare meşrık kasr-i ruşendir gönül

**********

Gazel

Bir zaman biz dahi hemsohbet-i canane idik
Gülüne bülbül idik şem’ine pervane idik

Şimdi ber’aksdir ahval-i visal ü hicran
Vaslına mahrem idik hecrine bîgâne idik

Şimdi hamyaze-i hicrane giriftar olduk
Bir zeman meykede-i kurbde mestane idik

Etti hüşyar bizi neşve-i ma’cun-i firak
Nevbehar-i nigeh-i lûtf ile divane idik

Nabiya sakî-i çerh eyledi kâm-i dili telh
Bir zaman gerçi ki lebberleb-i peymane idik

**********

Gazel

Cem’ oldu bezm-i sohbete yaran birer birer
Cem aldı dest-i işarete rindan birer birer

Ey erhev ol o rahgüzerden girizpay
Cem oldu kûh-i aşka pelengân birer birer

Oldu çegân yine katarat-i şerab-i rürh
Manend-i silk-i dane-i mercan birer birer

Darüşşifa-yi vusleti etti güşade yâr
Bimar-i hecre eyledi derman birer birer

Nabî hayal-i mahruhân doldu sineye
Gûya ki geldi mektebe huban birer birer

**********

Gazel

Bu âb tâb kandan meyhaneler de bilmez
Sahbade neşve kimden mestaneler de bilmez

Çeşm-i medidenabe ayineler de hayran
Mahiyyet-i cemalin cananeler de bilmez

Akil kitab-i akli halleylemekte gafil
Keyfiyet-i cünun divaneler de bilmez

Derkinde bezm-i dehrin erbab-i bezm valih
Bu gerdişin medarın peymaneler de bilmez

Bir şem'dir cihane sermayebahş-i suziş
Amma bu suzün aslı pervaneler de bilmez'

Sertişe-i talebden diller harab-i kâviş
Bir gene var mühüfte viraneler de bibnez

Erbab-i cezm Nabî geh mest ü gâh mahmur
Bu dürd ise nedendir humhaneler de bilmez

**********

Gazel

Bu giryeye ey dide-i pürnem ne verürler
Bu cusiş-i bîhudeye bilmem ne verürler

Eşgim kızıl oldukta o şuh etmedi rağbet
Ey ceşm nükudun olıcak kem ne verürler

Esbab-i huzuru giderüp sen ne kalursun
Bilmem bu girancalığa ey gam ne verürler

Bin raks edersen de yine def gibi cana
Tâ etmeyicek kametini ham ne verürler

Dil farz edelim layık-i ihsan imiş amma
Halî olıcak kise-i âlem ne verürler

Arz eyleme bîhude yere zahmını ey dil
Yok hokka-i eyyamda merhem ne verürler

Yok fethe medet niyyet ederlerse de Nabî
Gencine-i ikbal mutalsem ne verürler

**********

Gazel

Giryan isek ey dil n’ola canane bizimdir
Bahr-i gamiz ol gevher-i yekdane bizimdir

Sofi senin olsun yürü var gerdiş teshih
Biz rindleriz gerdiş-i peymane bizimdir

Huccetle senindir bilürüz savmea zahid
Ferman-i şeh-i aşk ile meyhane bizimdir

Peymaneşümar olmağiçün lazım olursa
Senden çekeriz sübha-i saddane bizimdir

Kimdir bizi men’eylecek bağ-i cinandan
Mevrus-i pederdir gireriz hane bizimdir

Hirba ko dolaşsun serine mihr-i münirin
Biz şem'a-i bezmiz per-i pervane bizimdir

Akl olsa safara-yi husumet bize Nabî
Gam çekmeziz andan dil-i divane bizimdir

**********

Gazel

Mevc-i murad bade-i canperverimdir
Harf-i neşat zîr-i leb-i sagarimdedir

Baz-i şikârgir-i çiragâh-i himmetim
Kâm-i dü kevn cünbüş-i bâl ü perimdir

Benden sorun hak'ayik-i esrar-i âlemi
Te'lif-i razname-i dehr ezberimdedir

Ahımdadır kilid-i tılsımat-i genc-i ruh
Ab-i hayat lücce-i çeşm-i terimdedir

Nabî eder şügûfeleri dehr-i ıtrnâk
Bâğ-i bihişt hatır-i nazikterimdedir

**********

Gazel

Gerçi gencine-i âlemde cevahir bulunur
Cevher-i zat ile araste nadir bulunur

Hünerin var ise bir şehrde bir ârif bul
Yoksa her keryede bir nice behadir bulunur

Seha-i sine bir endişeden olmaz hâlî
Tekyedir tekyede elbette nıüsafir bulunur

Her zaman hatıra endişe-i rahat gelmez
Adet-i şehr bulur mümin ü kâfir bulunur.

Güç neşatın kademin kalbe alıştırmaktır
Yoksa garm her ne zeman istese hazır bulunur

Var ise daire-i meclis-i âlemde neşat
Yine peyrnane-i merdüfgene dair bulunur

Saf dil bînukat ayine iken âlemde
Hazar etsen ana da ukde-i hatır bulunur

Yağsa bâran gibi gökten katarat-i âmal
Yine bedtali olan hâib ü hâsir bulunur

Destres ma'ni-i nagüfteye müşkil yoksa
Nabiya köhne sühan bizde de vafir bulunur

**********

Gazel

Eğer kaldımsa nâalûde damansızlığımdandır
Gribançâksizlikler giribansızlığımdandır

Tekâsülden değil terk-i şitabım rah-i gülşende
Benim reftar-i bîcanane canansızlığımdandır

Gehi bîihtiyar üftadelikler pay-i canane
Değil küstahlıktan lîk dermansızlığımdandır

Bana böyle perestişkârlık eshab-i unvandan
Benim peygule-i uzlette unvansızlığımdandır

Zeban-i bülbül ü tutî bilür nayabdır Nabî
Sükûtum sanma aczimden zebandansızlığımdandır

**********

Gazel

Adem esir-i dest-i meşiyyet değil midir
Alem zebun-i pençe-i kudret değil midir

Bu perdenin derununa hak ızdırabı ko
Her mihnetin varası meserret değil midir

Bezl-i hayat rah-i mamabbetde âşıka
Teklif olunca canına minnet değil midir

Yok gerçi sadme-i siteminden girizimiz
Amma ki dest-i nazına zahmet değil midir

Hep senmi kâpyap olacaksın zemanede
Ey tengçeşm kâr benevbet değil midir

Muhtac-i rızki- Hslik iken serbeser cihan
Mahluktan niyaz mezlet değil midir

Nabî zeban-i nutkun eden hame-i mecaz
Meşşata-i arus-i hakikat değil midir

**********

Gazel

Benim sarraf-i şehr-i raz ü dükkânım dehanımdır
Devatım kise tahtam safha engüştüm ebanımdır

Ben ol meşşata-i duşize-i hüsn-i beyanım kim
Sevad-i dide-i âhu-yi ma'na sürmedanımdır

Süveyda gibi çıkmak safha-i dilden ne mümkündür
Ben~m ol hal-İ rnüşkin hayliden hatırnışanımdır,

Sipah-i gamde peykâr etmeğe yok niyyetim yoksa
Benim gülşende her şah-i hamide bir kemanımdır

Olal'dan nail-i gencine-i esrar-i insanî
Kevakip didebanımdır melekler pasbanımdır

Tehammül zillet-i hicrane güçtür yoksa canandan
Şerafyab-i itab-i giryehiz olmak ne canımdır

Tenezzüldür terakki garka-i kasr-i hayat üzre
Nefes payimdir evkat-i hayatım merdübanımdır

Kuvaye geldi za'f ü cism muhtellünnizam oldu
Peraşaniy-yi pîrî fitne-i âhır zamanımdır

Cihanı ben gülistan-i hakikat bilmişim Nabî
Benim her gidibad-i deşt bir serv-i revanımdır

**********

Gazel

Dest-i nazından o mestan ki şerab isterler
Gûyya pence-i hurşidden âb isterler

Derd-i serden nice âzad olur ol taife kim
Bade nuş eyliyecek yerde gülâb isterler

Hublar hüsnüne hayran olan üftadelerin
Çeşmin ayine gibi düşmen-i hab isterler

Sen heman dildeki naks-i hevesi mahveyle
Senden ey hace ne defter ne kitab isterler

Şerha vü dağ gerek sine-i ehl-i gamde
Sahn-i divan-i kıyamette hesab isterler

Cünbüşâmuz gerek berkden erbab-i sülûk
Rah-i bîmenzil-i vahdette şitab isterler

Nazm-i üstade nazire nice mümkin Nabî
Tazegû tazezeban taze cevap isterler

**********

Gazel

Suz-i gamle içmeğe dil ateş-i seyyaleden
Ateşin sagal gerektirir şu’le-i cevvaleden

Ol gülün dili bülbül-i gûyasıdır kim gösterir
Serteser çin-i cebin bar-i giran-i jaleden

Bağa gel kadd ü ruh ü halin görüp olsun hacil
Serv gülden gül karanfüIden karanfül laleden

Mihr-i hüsnün hahse ferman etti gûya mahı kim
Mahv-i endam eylese çıkmaz derun-i haleden

Nabi-i dilhastesin görmüş dün ol afet demiş
Za'fın i'lâme ne hacet anlanurken naleden

**********

Gazel

Hurşid inerdi meclisime sagar istesem
Tûbâ olurdu hâknişin nevber istesem

Taht-i nikâha Zühreyi alurdu Müşteri
Bir tab’-i serbülende seza dilber istesem

Gerdun verürdi çehre-i mihr ü mehe kesad
Hafz-i gubar-i hatırıma berber istesem

Etmezdi eşgim ile nihan dağ-i sinemi
Derd-i derunu arza eğer mahze istesem

Şevk-i sadefle katre-i nisan olur nücum
Ruy-i arus-i himmetime gevher istesem

Sinemde şerhalar yetişür bana Nabiya
Tahir macera-yi dili mistar istesem

**********

Gazel

Dildeki leşker-i enduh güzer bilmezler
Sakinan-i harem-i aşk sefer bilmezler

Şekve hurşidruhan-i felek-i mahvetden
Der-i gamhanemizi zerre kader bilmezler

Gece gündüz arek u mey yürüsün mecliste
Mestler şanı ü seher şems ü kamer bilmezler

Dağ-i dil maye-i feryad yeter uşşaka
Andeliban-i mahabbet gül-i ter bilmezler

Ya hayal-i hat-i sebzin ya gül-i ruyündür
Alem-i dilde temaşa-yi diger bilmezler

Dili söyletrneğe besdir sükhan-i şirinin
Tutiyan-i kafes-i aşk şeker bilmezler

Nabiya şekvekeran-i adem-i niyl-i murad
Galiba girye-i şeb ah-i seher bilmezler

**********

Gazel

Nühüfte suzişim anlandı pîç ü tabımdan
Gamım nihan idi faş oldu ızdırabımdan

Egerçi bir yere geldim o şuh ile amma
Niyazmend-i visal almadım hicabımdan

Behakk-i sıdk-i nefes rast söyle ey dem-i subh
Ne gün gelür haberin var mı afitabımdan

Sipihr gibi tevazu kadim ham etmiştir
Yağan mekarim-i ahlâktır sehabımdan

Benin muhasib-i gerdune minnetim yoktur
Aşağa varsa bile Nabiya hesabımdan

**********

Gazel

Eğerçi bîşek olur zevk-i vasl-i yâr leziz
Ve lîk bana gelür andan intizar leziz.

Dem-i visal girizan olursa yâr ne gam
Ne hoş meseldir olur tu'me-i şikâr leziz

Ulüvv-i rütbe bize itibarsızlıktır
Gelürse payeperstane itibar leziz

Şeb-i firakda. feryad telhdir yoksa
Olur mecalis-i vuslette ah ü zar leziz

Remidedillerin el gölgesiyle kani'dir
Müsafirane gelür saye-i çenar leziz

Benim mizacıma ma'cun-i sabr nâfi'dir
GeIürse gayre eğer cam-i hoşgüvar leziz

Nihadı pâk olan erbab-i tab'ın ey Nabî
Gelür mezakına eş'ar-i abdar leziz

**********

Gazel

Sipihrin gerdişin yad eyleyüp ahterden el çektik
Yemin çin-i cebinin seyredip gevherden el çektik

Bu bezmin talib olduk biz dahi sahbasına amma
Görüp sakîde ruy-i imtinan sagarden el çektik

Duyup meylin hazane şahid-i gülzarı terk ettik
Görüp destar-i ağyar üzre verd-i terden el çektik

Olup dil pute gibi tâb-i hicran ile germ ülfet
Temenna-yi visal-i yar-i siminberden el çektik

Saya-yi hatır üzre olmayan ihsanı neylerler
Görüp suz ü derunun micmerin anberden el çektik

Verüp serişte-i gavgaye feysal baht ü tali’le
Feragat eyledik şemşirden hançerden el çektik

Gelû-yi şişe ile pay-i humle eğlenûp Nabî
Girban-i hevesden damen-i dilberden el çektik

**********

Gazel

Gülgûn-i şefakla felek gazelenmesün
Düşmez o pîrezen kati tannazelenmesün

Evrakın en son eyliyecek çerh tarümar
Mecmua-i ümid ko şirazelenmesün

Aguşümi tehi koma ey merhem-i ümid
Ol zahmalar ki sinededir tazelenmesün

Açma dehan-i tengini harf-i cefa ile
Sırr-i mühüftedir sakın avazelenmesün

Bîmüşteri kalemzen-i nazm ola Nabî
Kâle-yi şi’r yok bize endazelenmesün

**********

Gazel

Dest-i sitmle yıkma dilin tire hanesin
Dağıtma şahbaz-i gamın aşiyanesin

Kasdim heman hikâyet-i baht-i siyahdır
Ey dud-i ah sen arada bir bahanesin

Bir zahm-i cansitan olacak tîre değmedin
Çoktan gönül hadeng-i cefaye nişanesin

Bir kerre bana gelmedin ey sagar-i neşat
Bildim seni de tâbi-i devr-i zemanesin

Ruhser-i yari hal-i hıramında seyredüp
Balâye çekti ateş-i ahım zebanesin

Hamuş-i şerm olurdu seher andelib-i zar
Pervanenin göreydi niyaz-i şebanesin

Yaran-i nazm hep taraf-i taze tuttu lîk
Nabi-i hastedil taraf-i âşikanesin

**********

Gazel

Ey name sen ol mahlikadan mı gelürsün
Ey hüdhüd-i ümmid Sabadan mı gelürsün

Alûda-i hundur yine daman ü giriban
Ey gamze-i hunhar gazadan mı gelürsün

Şevkin var olup satmağa erbab-i niyazı
Sevdakeri-i Suk-i Münadan mı gelürsün

Teşrife bu şeb va’di ol şem’-i ümidin
Ey hab-i siyehbat uşadan mı gelürsün

Bu secda-i bîhude nedir her kademinde
Ey hame-i bîmağz likasan mı gelürsün

Etmiş sana dilhastelerin haleti tesir
Ey çeşm-i siyah dar-i şifadan mı gelürsün

Her bir yere muyünden akar âb-i letafet
Derya-yi letafetde şinaden mı gelürsün

Zahid bizi tahvif ile teşvişe düşürme
Sen mahkeme-i ruz-i cezadan mı gelürsün

Bilmem ne için varmış idin kûyüne ey eşg
Tahrik-i gazabden mi ricadan mı gelürsün

Nabî gazeli gibi hoşayendeliğin var
Ey bad-i revenbahş Rühadan mı gelürsün

**********

Gazel

Dili hahişker-i cah-i der-i şah eyliyemem
Yok yere ruy-i temenna-yi sipay eyliyemem

Halkdan gönlümün ol mertebedir vahşeti kim
Aksinı adem deyü mir'ate nigâh eyliyemem

Zur-i serleşker-i gam def'ine aklını var iken
Saye-i şişe-i sahbayi penah eyliyemem

Düşer ibram-i ahibba ile ya gafletle
Yoksa ben kasd ile tedbir-i günah eyliyemem

Nice def'eyleyeyim suz-i dili ey Nabî
Yari görsem dahi şerm eylerim ah eyliyemem

**********

Gazel

Gül gülşeni terkeyledi sohbet sana kaldı
Bülbülyine meydan-i mukabet sana kaldı

Ferhat ile Kays eyledi berçide meta’ın
Ey dil ser-i bazar-i melamet sana kaldı

Biz da’iye-i vuslet ilehak-i reh olduk
Ey bad-i seba lutf ü mürüvvet sana kaldı

Târiki-i ısyane esiriz bize çare
Ey ah-i sehergâh-i nedamet sana kaldı

Mest eylemeğe âlemi sahba-yi sühanden
Ey hame-i Nabî yine himmet sana kaldı

**********

Gazel

Feza-yi gülşenim berg-i gülüm hârımdan efzundur
Sefergâhım ki nuraniyyetim tarımdan efzundur

Mecazat-i ümur-i nik ü bed çün kim mürekkebdir
Hazaran hamd Hakk'a afvim âzarımdan efzundur
-
Dükkan-i himmetim derbeste-i kufl-i tevekküldür
Refaiyyetle ayş ü işaretim kârımdan efzundur

Değil badamveş tab'ım bir iki mağz ile hursend
Enar-İ mağz-i fikrim kışr-i güftarımdan efzundur

Ey engüşt-i siyeh etme benimle da'vi-i himmet
Çerağ-i himmetim nurun benim narımdan efzundur

Eder bâlâ-yi huşüm garka-i peyderpey-i sagar
Bana sakî-i bezmin lûtfu mikdarımdan efzundur

Diraht-i köknesal-i bûstan-i uzletim Nabi
Benim sayemle berg-i rahatim barımdan efzundur

**********

Gazel

Seninçün ettiğimiz ah ü zarı biz bilürüz
Firak içinde geçen ruzgârı biz bilürüz

Durur mu almayıcak buy-i pay-i dildarı
Karargâh-i dil-i bikararı biz bilürüz

O ahuvane nigehler müşir-i vakşetdir
Kemend-i vuslete çeşpan şikârı biz bilürüz

Dü ruze gerdişi yoktur bevefik-i batırhah
Tabiat-i felek-i nabkâtı biz bilürüz

Cemale âfet-i hat der kemin-i fürsatdır
Hitam-i kevkebe-i iştiharı biz bilürüz

Bizimle ey hired âmâdesin veda’a yine
Kudum-i kafile-i nevbeharı biz bilürüz

Azab-i nare verir nakd-i vaktini pîşin
Esiri dağdağa-ı itibarı biz bilürüz

Olur zeban ne kadar kûteh olsa harfi diraz
Mekal-i mertebe-i ıztırarı biz bilürüz

Tebessürn-i amelîye inanmazız Nabî
Sada-yi hande-i bîihtiyarı biz bilürüz

**********

Gazel

Etti yekteg seba gülşeni meyhane ile
Germhun oldu gül-i ter yine peymane ile

Gece çok yandı bana zannım odur kim bu gece
Tutuşur şem’-i şebârâ yine pervane ile

Ahdim olsun o peri meclise gelmezse eger
Yıkayım âlemi bir na’re-i mestane ile

Siteminden gilemend olmaz idim eyleyim ah
Aşina olmasa her gördüğü bîgâne ile

Nabiya terk-i hired vasıta-i rahat imiş
Kati çok meşveret ettim dil-i divane ile

**********

Gazel

Gelin ey badekeşan azm-i harahat edelim
Cayimiz dergeh-i Cemşidde isbat edelim

Olalım reşhageda-yi der-i meyhane-i feyz
Destimiz kâse-i deryuze-i hacat edelim

Tâ ki mahmuri-i hicrane ola çareresen
Lenimiz sagar-i sahba-yi münacat edelim

Alemin nik ü bedinden olalım âsude
Afvi fermandih-i iklim-i mükâfat edelim

Şevkimiz havsale-i hameye sığmaz Nabî
Anı vabeste-i hengâm-i mülâkat edelim

**********

Gazel

Bu naleden sana bülbül kelâl gelmedi mi
Dimağ-i şevke dahi ihtilal gelmedi mi

Pür etti âlem anberle kârvan-i hati
Dahi meşamına büy-i visal gelmedi mi

Cihanı yıkma sakın tab-i eh ile ey dil
Heva-yi aşka dahi i’tidal gelmedi mi

Neden tevakkuf-i pervaz şah-i maksude
Henüz mürğ-i dile perr ü bâl gelmedi mi

Küsuf-i hatle siyah oldu ruyi dildarın
Hanüz dildeki mihre zeval gelmedi mi

Bu nazm-i nadereden doğru söyle ey Nabî
Dehane lezzet-i âb-i zülal gelmedi mi

**********

Gazel

Ürtadesin görünce kaçar gül’izarımız
Gelmez bizim hazane mukabil baharımız

Şebnem gibi fütade-i hâk-i maabbetiz
Kalmaz bir afitabı görünce kararımız

Meydanı aşkda hedef-i tırhorde veş
Bir yiredir yine nigeh-i ntizarımız

Ol lücce-i hakikat-i pürnur-i vahdetiz
Kim taraf taraf vücud u ademdir kenarımız

Zerrin kalemle yazsa seza mihr Nabiya
Tek-i sipihre bu gazel-i abdarımız

**********

Gazel

Gönüllerde hayal-i nergis-i canane devreyler
O meyhar-i humarâlûdedir meyhane devreyler

Yine erbab-ı dil hamyazeriz-i hasret-i meydir
Bilinse cam-i nîlîfam-i çerh âyâ ne devreyler

Ne sud etti aceb hadm-i harabat etmeden vaız
Yine humhaneler bir cenibe peymane devreyler

Gören ayine-i ruyünde aks-i benbe-i dağım
Sanur şem’-i şebârâ üstüne pervane devreyler

Cihanın zühd ü zendin anla Nabî mihr ü encümden
Gehi pemane gâhi sübha-i saddane devreyler.

**********

Gazel

Gördüm o şuhu lebleri rengin zebanı şuh
Güftarı şuh natıkası hoş dehanı şuh

Sertabepay nüsha-i endamı dilnişin
Azası mutedil 1eb-i şekkerfeşanı şuh

Engüşt-i itiraza seza bir kusuru yok
Kaddi güzel serini münasib miyanı şuh

Ahbab meclisinde huzur-i rakibde
Ta'riz-i âşikâresi naz-i nihanı şuh

Şair olursa olsa senin gibi Nabiya
Ta'biri hoş nikâtı muhayyel beyanı şuh

**********

Gazel

Gülistan-i dehre geldik renk tok bü kalmamış
Sayeendaz-i kerem bir nahl-i dilcu kalmamş

Eylemiş derbeste dükkânın tabib-i rüzgâr
Hokka-i piruze-i gerdunda daru kalmamış

Teşnegânın çâk çâk olmuş leb-i hahişkeri
Çeşmesar-i merhametbe bir içim su kalmamış

Kadrin anlar yok bilür yok her dür-i sencidenin
Çarsu-yi kabiliyyetde terazu kalmamış

Ceyş-i gamden kande etsün iltica ehl-i niyaz
Kal’a-i hizmetde Nabî bürc ü baru kalmamış


**********

Gazel

Ol goncafem gelür mi gülistane bir dahi
La’lin sunar mı âşık-i nalane bir dahi

Pervanevar mürğ-i dilim yansa gam değil
Hemmeclis olsa şem’-i şebistane bir dahi

Zahm-i dilim onulmaz olur haşredek sakın
Zülf-i siyahe urma meded şane bir dahi

Mest eyler idi can-ü dili tâ beruz-i haşr
Sakî sunaydı lutf ile peymane bir dahi

Mecnun gibi bir ahu-yi ra’naye ol esir
Nabî düşerse yol Arabistane bir dahi

**********

Gazel

Eyyam-i behar olmaz idi Gülşen olaydım
Hurşid tulû’ etmez idi revzen olaydım

Gülberge seba urmaz idi pence-i târâc
Sahra-yi temennade eğer damen olaydım

Ol şuh diriğ etmez idi nakd-i visalin
Hahişker-i ihsanı heman bir ben olaydım

Kettan gibi fersude olursam da olaydım
Tek ol meh-i simintene pirahen olaydım

Nisanı bedid olmaz idi silk-i füsulün
Nabî heves-i gevher ile mahzen olaydım

**********

Gazel

Peyam-i müjde-i lûtfe güşade güş-i ümid
Libas-i himmete âmâde püşt ü duş-i ümid

Urur sefine-i âram sahil-i ye'se
Bi iki gün dahi limanlamazsa cuş-i ümid

Nümune oldu derunum tenur-i tufane
Nefes nefes feveran etmeden huruş-i ümid

Demadem etmede germabe-i hayalimde
Ten-i bürehnesini ye's camepuşii ümid

Karar gördüğü yok gûsfend-i evkatım
……ide eylemeden Nabiya vuhuş-i ümid

**********

Gazel

Ne azm-i kûşe-i rahat ne azm-i hab edelim
Girince damen-i maksud ele şitab edelim

Şu’a-i meyle çerağ-i ızar-i dilber ile
Sevad –i şamı ziyabahş-i afitab edelim

Piyaleler çekelim rağm-i çerha reşkinden
Sabah-i mahşeredek mest-i ızdırab edelim

Şirişkimiz dökelim ağladınca dildarı
Şerabı gıbtakeş-i perde-i pürab edelim

Elemle sinemizi şerhazar edüp Nabî
Kitab-i mihneti şerh ile bab bab edelim

**********

Gazel

Hasret-i ruyün ile ceşmi ki giryan buluruz
Reng-i ruhsarını her katrede pinhan buluruz

Anberin hattın ile ruyünü andıkça velî
Bezm-i endişe de bir micmer-i suzan buluruz

Nîkbahtan ki bulur cevf-i sadefde dür-i pâk
Şumi-i baht ile biz katre-i baran buluruz

Aks-i ruhsarını aylneden görsün o mehin
Kim ki der ateşi ab içre nümayan buluruz

Mailiz bir güle N'abî ki tebessüm etse
Handeden gonce-i handanı peşiman buluruz

**********

Gazel

Yâr bezme gelicek girye-i hasret mi kalur
Mevsim-i tehniyede kâsede şerbet mi kalur

Seyreden lerziş-i palûdenümun-i bedenin
Sirçeşm olsa ne denlü yine takat mi kalur

Hidmet-i def-i hicaba kadeh âmâde iken
VasI için yâre niyaz etmeğe hacet mi kalur

Olsa tevhidde bir dilber ile destbedesi
Sofiye dağdağa-i kayd-i inabet mi kalur

Dile sabun-i teselli sürerek ehI-i nifak
Damen-i dilde meğer çirk-i nedamet mi kalur

Halvet-î yârden oldukça beder âşık-i zâr
Mescide azmedecek denlü kıyafet mi kalur

Dile rahat mi verir vesvese-i fikri rakîb
Derd olan hanede hiç hab-i feragat mi kalur

Bu kadar telhi-i hicran araya girmiş iken
Bir dahi mmet-i vuslatde halâvet mi kalur

Buna meydan-i mükâfat denür ey Nabî
Halkı bîrahat eden kimsede rahat mi kal ur

**********

Gazel

Hayat devlet-i pederhava değil de nedir
Vücud mevc-i bekader fena değil de nedir

Eden nigah-ı heka bu nümud-i bîbude
Girivegir-i hata der hata değil de nedir

Cihanı nanlayanın ceşm-i itibarında
Gubar-i kûy-i fena tutiya değil de nedir

…..ah-i memlekete iftikarı sabit iken
Mülk-i alem-i suret geda değil de nedir

Esir-i keşmekeş-i ızdırab iken ehli
Bekay-i cahe dua beddüa değil de nedir

Müluk-i salifenin guş eden hikâyetin
Bilur arus-i cihan bîvefa değil de nedir

Ümidvar olacak ebr-i nevbaharından
Nüzul-i saikadan maada değil de nedir

Visale gelse bile kârı yâr-i bedhunun
Muahezet-i köhenmacera değil de nedir

Gönül müşabih-i rekkas-i saat ey Nabî
Esir-i gerdiş-i havf-i rica değil de nedir

**********

Gazel

Azürdedir ümmid-i ümidi visal eyledüğümden
Averde-i aguş-i hayal eyledüğümden

Ol gonce-i ter cebhesini eyledi pürçin
Bülbül gibi tafsil-i mekal eyledüğümden

Ağyare eder kûşe-i ebru ile iyma
Cevrin görüp ızhar-i melâl eyledüğümden

Şebnem gibi huykerde-i şerm oldu izari
Ruhsarına gülbergi misal eyledüğümden

Nabî beni rüsvalığa âmâde sanurlar
Yarin ser-i kûyünü sual eyledüğümden

**********

Gazel

Kadd-i sipihrin anlıyan anlar ham olduğun
Biçare çerh-i barkeş-i âlem olduğun

Eyler hazan baharı teakub hazan hazan
Hemvare istemez çemenin hurrem olduğun

Memnun olurdu pestliğinden bileydi hâk
Ruhşuy-i mihr-i enver olan şebnem olduğun

Fehmeyle çâk-i sine ile eşg-i dideden
Hame harim-i ma’niye namahrem olduğun

Olmaz güsiste demeni dest-i hayalden
Ol mahpere ben dahi bilmem nem olduğun

Zahm-i nigâhın etmez idi kimseye diriğ
Zımnında bilmiyeydi hafi merhem olduğun

İcra ederdi hükmünü asl-i keriminin
Nabî bileydi herkes eger adem olduğun

**********

Gazel

Hicab-i nale-i bîca hezare gelmedi mi
Hanüz pîş-i güle i’tizare gelmedi mi

Ata-yi buseye dilber dahi eğilmedi mi
Nihal-i nevres-i ümmid bare gelmedi mi

Aceb mi perde-i namusu bülbül eylese çâk
Bu bağa damen-i gül pare pare gelmedi mi

Nühüftedir dediğin düzd-i gamze-i çalâk
Şikâr-i cane meğer aşikâre gelmedi mi

Hanüz vermedesin bedban-i ahe güşad
Dahi sefine-i hahiş kenare gelmedi mi

Açıldı gül sen açıkmazsın ey dükânçe-i dil
Nüvidifeth dahi bu diyata gelmedi mi

Nemapezir değil tohm-i arizu Nabî
Sirişk-i nîlreviş bir karare gelmedi mi

**********

Gazel

Ne ziyaret ne ezkâr ne evrade bakar
Der-i gencine-i dil feth-i hudade bakar

Bir nefesle olup ahenfiken-i sahil-i kâm
Keşti-i lücce-İ ümmüd heman bade bakar

Dil kalup kal'a-i bîbürc ü bedende mahsur
Gaybdeb leşker-i nagehres-i imdada bakar

Devler erbabına reşk evliyen erbab-i hased.
Anlamaz masrafının kesretin irade bakar

Düştü bir sengdile şimdi ser ü kârım kim
Ne olur naleden azürde ne feryade bakar

Durbînan ki eder nakşe nigâh-ı dikkat
Zımn-i san'atde sebükdesti-i üstade bakar

Bu cihan n'olduğunu anlıyan anlar Nabî
Lîk tedkik edemez her birisi sade bakar

**********

Gazel

Hun olmaz idi diller endişe-i sahbade
Bir katre şarab olsa nüh kâse-i mînada

Ey eşg ko men’ etme divane gönül gezsün
Geh vadi-i firkatde geh kûy-i dilârârde

Ayine-i sagerde seyreylediğim ruyi
Seyretmedim ey sakî mir’at-i musaffade

Saçtım güher-i aşgi şebnem gibi didemden
Açılmadı bir gence gülzar-i temennade

Şevk-i gül-i ruhsarın gönlümde nümayanadır
Kim eyliyemez aksin mir’at-i cilâdade

Nabî feres-i tab’ın sürsün bu yola yaran
Bir taze zamin buldum namure-i ma’nade

**********

Gazel

Gamın senin dil-i hungeştemi mekân edinür
Hüma-yi devleti gör kande aşiyan edinür

Hücum-i girye elinden alır aman vermez
Hayal-i yari nazar gerçi bir zaman edinür

Hamide kamet üzerdiy-yi ruyüm ile beni
O şehsüvar ele alursa bir keman edinür

Gam-i cihan ile bahsetmek istiyen hîdil
Meğer zeban-i sürahiyi terceman edinür

Zemane damgehin tair-i dil-i Nabî
Garîbdir ki varup kûşe-i eman edinür

**********

Gazel

Hat gird-i arızında ki gâhi ıyan olur
Diller gubar-i hayret ile rîkdan olur

Sordukça çeşmi hal-i esiran-i gamzesin
Bîm ü ümid araya girer terceman olur

Mevzunkadan ü sîmtenan ü şekerleba
Bîre asâ fakîre gına cisme can olur

Lazım değil kitab-i gülistan o âfete
Ne nüsha korsa sinesine gülsitan olur

Şehr-i Sitanbulun ne güzel merdümanı kim
En sadelevhi nazik olur nüktedan olur

Bîharf-i telh kim var ise hâk-i şehrdir
Ebnayi şehr cümlesi şirinzeban olur

Hüsn-i nemedbeduş bulunmaz kenarde
Istanbul içre Nabî o da rayegân olur

**********

Gazel

Eğerçi köhnemeta’ız revacımız yoktur
Revace de o kadar ihtiyacımız yoktur

Misal-i âb ederiz nîk ü belde âmîziş
Bu kârgehde muayyen nizacımız yoktur

Tahammül eylemeden gayri vaz’-i canane
Kitabı fenn-i hiradde ilacımız yoktur

O cah kim ola hemduş-i ihtimal-i zeval
Teveccüh etse bile ihtiyacımız yoktur

Bizim bu kesr-i sebüksakf içinde ey Nabî
Giransühanler ile imtizacımız yoktur

**********

Gazel

Tenim ki desthor-i piç ü tab-i ilettir
Firaş-i saha-i germabe-i hararettir

Gurur-i cümbüş-i bukrativanesi dursun
Fakat likası tabibin marîze sıklettir

Ne hal ise çekilir vaz'-i canhıraş-i tabib
O arzu ile kim âkibet selamettir

Bir elde kâse-i şerbet bir elde nişter-i fasd
Nedir bu ahz ü atâ bu ne turfe âdettir

Mizaçlarda zuhur-i ilel gehi Nabî
Lisan-i hal ile tefhim-i kadr-i sıhhattir

**********

Gazel

Siriştinde anın kim nur var kalbinde kin olmaz
Musaffa tıynetanın tarf-i ebrusunda çin olmaz

Halâvet müstekindir tab’-i zenburan-i ahterde
Müsaddeshane-i kev ü mekân bîengebin olmaz

Sirişg-i çeşmine ehl-i nifakın itimad etme
Esasında binanın reşh-i âb olsa metin olmaz

Hayalin gelse de etmez karar ayine-i dilde
Zemin-i şurede gülşende olsa dilnişin olmaz

Olurduk biteab müşrik temaşa-yi harabate
Deriga pare-i mina-yi meydan durbin olmaz

Miyan-i çeşm ü ebrude nihanî güftügûlardan
Ne denlü olsa da bîvesvese hatır emin olmaz

Eden hep reng ü buy-i batinîdir cilve zahirde
Anınçün kışrı her sade dirahtin darçin olmaz

Huruf-i noktavarından cebinin anla bu zarı
Ki tengi-i dağ-ı minnetden reha bulmuş cebin olmaz

Seza-yi nam-i sultanî kulûb-i pâkgevherdir
Biyabanda yatan her seng-i bîkıyamet nigin olmaz

Bilen hâk-i Sitanbudur rüsum-i şive vü nazi
Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz

Cihan aks-i meraya olduğun fehmeyleyen ârif
Zevalinden zılal-i âlemin enduhgin olmaz

Seza taze mahirle yapmağa beyt-i nezairden
Bina-yi nazme Nabî böyle bir nazik zemin olmaz

**********

Gazel

Bir kimse hane-i dili âbed görmedi
Kim gördü ise hatırımı şad görmedi

Vaslın nice mürüvvet eder bilmem ey gönül
Senden o şuh nale vü feryad görmedi

Gülçin-i matleb eylemedi bağban-i feyz
Ol dideyi ki giryeye mu’tad görmedi

Ol nevhıram-i kûçe-i bidadın ettiğin
Ömründe cevr eşitmedi bidad görmedi

Dil da’vi-i teferrüd-i nazm eylese n’ola
Nabî gibi henüz bir ustad görmedi

**********

Gazel

Hayalinden gelir gam hatıra cananeden gelmez
Sitem hap âşinalardan gelür biğâneden gelmez

Haset avkatına ol ârif-i âlemişinasin kim
Elinden cam düşmez kûşe-i meyhaneden gelmez

Umarsın bir nüvaziş açtığın bin zahm için amma
Bu insaniyet ey dil gamze-i caneneden gelmez

Misal-i halka tuttum gûşümü ebvab-i âfaka
Sade-yi nağme-i ayş ü tareb her haneden gelmez

N’ola küstah olursa pîş-i gülde bülbül ey Nabî
Müra’at-i edeb dest ü dil-i mestanesen gelmez

**********

Gazel

Kûy-i dilber ne aceb hâk olacak yerlerdedir
Hâk iken hemser-i eflâk olacak yerderdir

Bezm-i ağyarde görmek o gül-i hodkâmı
Şişe-i mey gibi sadçâk olacak yerderdir

Girye-i mesti görürken diyen âyâ kimdir
Sahn-i meyhane tarebnâk olacak yerderdir

Bir nihalin verak-i zerd-i hazandide gibi
Payine düşmeğe bî bâk olacak yerderdir

Sorma gülgeşt eder ol serv-i hoşayende hıram
Sarılıp gerdanine tâk olacak yerderdir

Hele biz şad oluruz nail-i vasl olmaktan
Gerçi ağyare o gamnâk olacak yerderdir

Şahid-i devlet-i ham meclis-i nâdan görmek
Nabiya düşmen-i idrâk olacak yerderdir

**********

Gazel

Ne bu renciş sana küstah nigâh eylemedik
Bakup ayine-i ruhsarına ah eylemedik

Şahidimdir ol iki çeşm-i siyahmestin kim
Harem-i meykeden gayri penah eylemedik

Neden oldu bu kadar kûfte-i pay-i melal
Dilimiz ferş-i reh-i hahiş-i cah eylemedik

Badeyi âb ile âmihte sun ey sakî
Hayli demdir ki hakimane günah eylemedik

Zîr-i ta’birdedir âb-i hayat-i ma’na
Nabiya yok yere evrakısiyah eylemedik

**********

Gazel

Cemin temame erüp devri cem kalmıştır
Olmaz cemden de bu meclise nam kalmıştır

Rüsum-i lütf ü kerem halk içinde mensiydir
Fakat alup verilür bir selam kalmıştır

Rakîb saye-i lütfunda oldu perverde
Anınçün ey gül-i ter böyle ham kalmıştır

Cihan içinde muradım ne ise verdi kaza
Hemen bir almadığım intikam kalmıştır

Ümid kâtib-i taktirden müsaadedir
Ceride-i emelim natemam kalmıştır

**********

Gazel

Hisseme kande ki bir dilber-i mehpare çıkar
Taliimdir ya sitemkâr ü ya avare çıkar

Kanda bir titne-i düzdide zuhur eyler ise
Yine baksan bir ucu gamze-i mekkâre çıkar

Gece kimlerle şerab içdüğün ol mest-i gurur
Evvel inkâr eder amma sonu ikrara çıkar

Gelse mizan-İ cemal ortaya ey Yusuf-i hüsn
Kati çok kimselerin ipliği bazare çıkar

Olma meftun-i riyakâri-i ehl-i tezvir
Subhasinin neseb-i riştesi zünnare çlkar

Çarehane kime derdimi açsam Nabî
Benden efzun o da sergeşte vü biçare çıkar

**********

Gazel

Yanmış derunu makdemine intizar ile
Şah-i çenar pençeleşür rüzigâr ile

Geldikçe nakd-i huşümüzü sarfeder gider
Oktur bizim muhasebemiz nevbahar ile

Dilberler olmayinca harabatı neyleyim
Girsün mi kimse meykedeye ihtiyar ile

Gülçin-i kâm odur var ise rüzigârde
Gülgeşt-i bağ ede bir iki gül’izar ile

Olsun haram zevk-i mahabet olmayasın meşte kim
Nabî kanaat etmeye bus ü kenar ile

**********

Gazel

Nedir ey şuh bu bûhude gazeb n'oldu sana
Meşrebin düşman-i naz idi aceb n'oldu sana.

Vermemişsin tutalım ruhsat-i aguş-i visal
Varmağa meclis-i ağvare sebeb n'oldu sana

Camehab içre bıraktın beni ey mihr-i münir
Durmadın çök olıcak perde-i şeb n'oldu sana

N e girersin araya yare niyaz ettikçe
Kani ey girye müraat-i edeb n'oldu sana

Oldun ey hame-i Nabî kati çoktan hâmuş
Bilmem ey zemzemepira-yi tareb n'oldu sana

**********

Gazel

Bu bezm ki peymane-i devlet var içinde
Ne kimseye payende ne rahat var içinde

Helva-yi fena zehr ile âlûdedir amma
Geçmek anı güç gizlice lezzet var içinde

Camı kef-i sakîde şikest olması yektir
Ol bade ki keyfiyyet-i minnet var içinde

Ol gül ki gir nahvet-i gülçin ile deste
Şemmeyliyemem buy-i mezellet var içinde

Bir ayinedir kim görünür ayb-i şigâfı
Ol maslahat-i şer’ ki rüşvet var içinde

Hicran ana nisbetle sefabahş-i derundur
Ol meclis-i vuslet ki meşakkat var içinde

Nabî bilmem farkı nedir bey’u şiraden
Ol zühd k’anın hahiş-i cennet var içinde

**********

Gazel

Ne sendendir ne bendendir ne çerh-i kineverdedir
Be derd-i ser humar-i neşve-i cam-i kederdendir

Dehan âlûde olmaz-i elvan-i âlemde
Dimağ-i dilde lezzet han-i yağma-yi seherdendir

Düşen sana tegafüldür bana ah-i tegafülsuz
Değil senden şikayet şekve ah-i bîeserdendir

Sana isbat-i taksir eylemek bîvechdir ey dil
Bu taksir-i eser senden değildir çeşm-i terdendir

Bu ta’birat vüs’unda değildir kuvvet-i tab’ın
Bu feyz-i ma’nevî Nabîye mecra-yi digerdendir

**********

Gazel

Lûtf ile hasid-i bedhahe nedamet gelmez
Telh olan meyveye şekerle halâvet gelmez

O teravetle simin bedeni gördükçe
Hatıra bus ü kenar ile kanaat gelmez

Mey sebüktıynet olan âşıkı küstah eyler
Ne kadar yare niyaz etse hacalet gelmez

Doğrusu yar ile hemdes-i mey-i ülfet iken
Hatıra hatır-i ağyare riayet gelmez

Yıkılır gaile-i zelzeleden kasr-i visal
Çar esas üzre yapılmazsa metanet gelmez

Şöhreti mal iledir ma’bed-i islamın da
Cami-i köhne-i bîvakfe cemaat gelmez

Ne kadar olsa da pemal-i ziham ey Nabî
Eyleyan kûy-i dilârada ikamet gelmez

**********

Gazel

O periyi edelim meclise davet gelsün
Gelmesi şevk ile meclise zinnet gelsün

Korkarım tevbeyi âbe düşürürsün zahid
Hele hengâm-i çemen mevsim-i işret gelsün

Asiyab-i kadehin kaide-i devri bulur
Sende sabreyle biraz tâ sana nevbet gelsün

Leb-i sak-î iledir lezzeti sahbanın da
Bade kim anda nemek olmaya la’net gelsün

Beddüa etmeğe kıyamam sana ey şuh ancak
Bağına sebze-i ter çeşmine sıhhat gelsün

Derler ağvarı mezemmet nemek-i meclisdir
Bizde gıybet edelim meclise lezzet gelsün

Payimal ol gam-i devrane demektir Nabî
Her kim eylerse dua kim sana devlet gelsün

**********

Gazel

Sanma asayiş-i dil zar ü hazin olmadadır
Afiyet künç-i tevekkülde makîn olmadadır

Kim elverse refahiyyet olur rahatyab
Sıdk eyyam-i zerurette metin olmadadır

Saha-i cah ferah olsa gider zevk-i ferağ
Rahatin lezzeti peygulenişin olmadadır

Kesret-i ruyet olur muris-i naks-i rağbet
İzzet-i padişehan perdenişin olmadadır

Ne sühan rif’atine seng-i binanın amma
Sühan engüşter-i ikbale nigin olmadadır

Mü’min eylerse bil ruy-i zemini pamal
Günde hiştad adet rubezemin olmadadır

Ey eden daire-i cahını tezyine heves
Hüner erbab-i temennaye muin olmadadır

Ey alan nahvet ile türşi-i rudae lezzet
Lezzet ahlak-i hasenle nemekin olmadadır

Nabiye cehldir ârayiş-i çirkâb-i zenun
Marifet gavtahor-i bahr-i yakîn olmadadır

**********

Gazel

Ruhunda bedenden yârin ki ab ü tab olur peyda
Derunumda benim bir ma'den-i sîmab olur peyda

Hayal-i halka-i zülfünle eşgim düşse deryaye
Zeman-i hasredek girdab ber girdab olur peyda

Ne dem olsa hayalin cilveriz-i asman-i dil
Feza-yi âlem-i endişede mehtab olur peyda

Serin sen âşina-yi secde-i aşk eyle de seyret
Gönül ebru-yi hubandan sana mihrab olur peyda

İrade etse bir emrin taallûk fethine Nabî
Ana etraf~i namemûlden esbab olur peyda

**********

Gazel

Vermezdi kimse kimseye nan minnet olmasa
Bir maslahat görülmez idi rüşvet olmasa

Halkın meyanesinde bulunmazdı itihad
Meşreblerine vasıta-i hisset olmasa

Kendi vücudüne bile kıymazdı mali halk
Kasd-i nümayiş-i şeref ü şevket olmasa

Yok bîgarez muamele ehl-i zemanede
Kimse ibadet etmez idi cennet olmasa

Tahsil-i ilmin üstüne tercih eder mi nâs
Tahsil-i mâl vasıta-i rif’at olmasa

Gümyab idi miyan-i leimandan imtizac
Mabeynde alâka-i cinsiyyet olmasa

Bad-i bürud ederdi füsürde bedenleri
Nar-i tama’ müeddi-i germiyyet olmasa

Etmez zuhur arsede bir kimseden kerem
Zımnında kasd-i daiye-i şöhret olmasa

Bakmazdı kimse ayine-i safe Nabiya
Hodhînlik alâkasına âlet olmasa

**********

Gazel

Bezm-i muradı kande ki âmâde görmüşüz
Nakd-i şuuru garet eder bade görmüşüz

Dünyaperestin anlamışuz secdegâhını
Pür nakş-i sim ü zer nice seccade görmüşüz

Bir matlebe esirliğinden değil habir
Zu’münce bu fenade çok âzede görmüşüz

Gümnamlık safasına lebteşne can verür
Bu arsede hezar fülanzade görmüşüz

Yarin havaşi-i hatına dikkat etmedik
Fenn-i usul-i hüsnü aceb sade görmüşüz

Etmez güsiste rabıta-i lûtfun âftab
Menend-i saye bir nice üftade görmüşüz

Nabîhezar şah-i serefraz-i nahvetin
Kaddin misal-i daire hamdade görmüşüz

**********

Gazel

Şevk-i ruhünle dideye feyzi seher gelür
Fikr-i hatınla mürğ-i dile bâ ü per gelür

Ey meh leyal-i vesveshiz-i firakda
Sen gelmeyince hatıra bilsen neler gelür

Bir arsede mürahhas-i peryazdır gönül
Kim mürğ-i bikarar-i nigeh besteper gelür

Lezzetten olsa telh-i zahirle naümit
Deryadile sefine sefine şeker gelür

Bu kârgâh-i adl-i ilâhîde Nabiya
Ayş ü keder muhasebede serbeser gelür

**********

Gazel

Mizac-i nergis-i bimar-i yâr biz bilürüz
Olmaz hastereng-i tüvanaşikârı biz bilürüz

Senin neden haberin var firaş-i nahvetde
Hıraş-i çar-i şeb-i intizarı biz bilürüz

Meta' -i sabrın eder her sada-yi pa garet
Telaş-i hatır-i ümmidyarı biz bilürüz

Bizimle yekşebe hembezm-i ülfet olduğuna
Rakibe eylediğin i'tizarı biz bilürüz

Adu-yi tiredili bir nefesde rnahveyler
Sepide-i seher-İ inkisarı biz bilürüz

Kemin behane ile Nabiya olur viran
Bina-yi vade-i nâüstüvarı biz bilirüz

**********

Gazel

Çernende cuy veş bu cüstücular hep seninçündür
Miyan-i bülbülanda güftüğülar hep seninçündür

Sen ey kişt-i emel neşv ü nemadan dürsun amma
Sehab âsâ dökülmek abirular hep seninçündür

Ne var bir kerre meyletsen kenara ey dür-ü yekta
Huruş-u meve meve-i arızular hep seninçündür

Gel ey mest-i tegafül bir nigâh et hal-i mestane
Reh-i meyhanede bu hayühular hep seninçündür

Sezadır said-i sîminin etsem heykel-i gerden
Bana pürhışm ü kin olmak adûlar hep seninçündür

Rek-i tâk-i hafaden cuşe gel ey bade-i tahkîk
Kadehler şişeler humlar sebular hep seninçündür

Niçün ey nazm-i Nabî taze taze cilve etmezsin
Kalemden safhaya bu serfürular hep seninçündür

**********

Gazel

Herf-i niyazım ol şeh-i bîdad eşitmesün
Söz bunda kalsın ey dil-i naşad eşitmesün

Su-i edeb vesile-i redd olmasun sana
Senden şuh nale vü feryad eşitmesün

Nekl eyler ab ü tab ile durmaz çemen çemen
Ey gül bana açıldığını bad eşitmesün

Bir söz yaparlar ettiğimiz zevk-i vusleti
Allah saklasın bunu hussad eşitmesün

Yine o namuradın olur başına bela
Şirin-i visakini Ferhat eşitmesün

Hiç şüphe yok ki suz-i hasedle kurur kalır
Vasf-i şirişkimi şat-i Bağdad eşitmesün

Nabî rakîbler sakın ol şuhun olduğun
Nahfice iltifatına mutad eşitmesün

**********

Gazel

Şikestelik dile giysu-yi yarımızdandır
Bize bu şive yine ruzgarımızdandır

Tulû' etmedi hayfa ol aftab-i ümid
Dirazi-i şebi hecr intizarımızdandır

Şikest-i kâse-i dildir figane mail olan
Bu denlü ketm-i nefes inkisarımızdandır

Düşürmek ol bütü fikr-i tehallüf-i vasle
Yine telâş-i dil-i bîkararımızdandır

Gören bu nazm-i teri şüphe etmez ey Nabî
Ki âb-i Hızır bizim çeşmesarımızdandır

**********

Gazel

Bir devlet içün çerha temennadan usandık
Bir vasl içün ağyara müdaradan usandık

Hicran çekerek zevk-i mülakatı unuttuk
Mahmur olarak lezzet-i sahpadan usandık

Düşdük kati çoktan heves- i devlete amma
Ol daiye-i dağdağa fermadan usandık

Dil gamla dahi dest ü giribandan usanmaz
Bir yar içün ağyar ile gavgadan usandık

Nabi ile ol afetin ahvalini naklet
Efsane-i mecnun ile Leyla'dan usandık

**********

Gazel

Ne dem ki fikr-i nüvaziş derun-i yare gelür
Hayali müjde-i tab'-i ümidvare gelür

Bisat maliş-i ruy ile canib-i pâden
Akîb-i bezmde çarub itizare gelür

Olur sebükseri-i cevre fark-i naks ü ziyad
Ferah-i hayvale tahrir-i derkarare gelür

Hicab-i ârız-i ma'na olan huruf ü nukat
Ö lüccenin has ü hâşakidir kenara gelür

Münafikane yürür nîmhand-i istihza
Sada-yi hande-i ihlas âşikare gelür

Atar kenareye bahr-i muhit-i rahmetten
O mevc-i ye's ki tab'-i günahkâre gelür

Değil meali tecezzipezir ev Nabî
Eğerçi suret-i elfaz pare pare gelür

**********

Gazel

Bir zeman idi hemâguş-i hayal olduğumuz
Yâr bilmezdi talepkâr-i visal olduğumuz

Sarf-i nakdine-i eşg ettiğimiz kaldı bize
Vermedi sud haridar-i visal olduğumuz

Evvelin paye-i rüsvayi aşk oldu bize
Paylağzide-i girdab-i melal olduğumuz

Hatn-i ümmid edicek daiye-i vuslat ile
Duydu aşüfte-i sevda-yi muhal olduğumuz

Naniya etmişiz ol âfeti dilgir-i niyaz
Bilmedik mesti-i vusletle ne hal olduğumuz

**********

Gazel

Zeman-i hecr dem-i vasl-i yâr olur giderek
Zemanedir bu zemistan behar olur giderek

Mahallesin dolaşur dil o afetin amma
O saydgâh bir gün şikâr olur giderek

Hat-âver olmadan evvel bu şiveyi satagör
Sana da âşıka da sonra bar olur giderek

Zeman-i cahde bîgâne-i tevazu’ olan
Miyan-i nasde bîitibar olur giderek

Sutur-i metne sığışmaz gazellerin Nabî
Misal-i hatt-i bütan derkenar olur giderek

**********

Gazel

Yare niyaz vasıt-i vahşet etmişüz
Azürde etmişüz o mehi gaflet etmişüz

Nadanlığ ile anlamayup kadr-i sohbeti
Ol nazenin-i hüsne aceb sıklet etmişüz

Mağrur olup mülâtafet ü iltifatına
Küstahlıklar eylemeğe cür’et etmişüz

N az ü niyazlada verup tab'ına keder
Kalbin remide eylemüşüz hiffet etmişüz

Gayrin şefa'at etmeğe cürm ü günahını
Tahsi-i cürm-i tazeye bız rağbet etmişüz

Gayri olup firifte suz ü güdazına
Biz cebhemiz arakzede-i haclet etmişüz

Nabî bize rızasını tahsil farz iken
Bîca vuku-i rencişine sür'at etmişüz

**********

Gazel

Yâri açtım açıl ey goncedehanım diyerek
Bezme geldi gele ey serv-i revanım diyerek

Payine bari bu takrib ile düşsem yarin
Kalmadı ah meded tâb ü tüvanım diyerek

Ah bir kerre miyanını alup âguşe
Sineye çeksem o siminteni canına diyerek

Hat beraverde olan taze dem-i vusletde
Başka bir zevk verir geçti zamanım diyerek

Yâr söyletti bana bu gazeli ey Nabî
Söyleye söyleye ey taze zebanım diyerek

**********

Gazel

Üzümdü rişte-i can zülfü-i pürşiken diyerek
Büzüldü çehre-i dil berg-i yasemen diyerek

Nesim nehgüzerinde vücudum ettim hâk
Eceb hevalara düştüm çemen çemen diyerek

Derunnişinim olan razı eyledim itlâf
Tehi hizaneye düştüm sühan sühan diyerek

Ne hale saldı dili tavr-i küştegi-hahı
Salındı zülf-i nigâre resen resen diyerek

Heva-yi zülf-i sanemdir inankeş ey Nabî
Olursa rubereh-i deyr berhemen diyerek

**********

Gazel

Kaplıca havzı içinde gören ol sîmteni
Çehe üftade sanur Yusüf-i gülpireheni

Kaplıca havzı değil ayine-i saf gibi
Görünür dide-i pür eşgden aks-i bedeni

Gösterir çerhde seyyare-i giysudarı
Ruy-i abe döşenüp kâkül-i anberşikeni

Cism-i nazikterine da’iye-i puşiş ile
Futa avihtedir boynuna asmış reseni

Nice huydade-i hasret dolaşur futabeduş
Mürdeler seyre gelür duşüne almış kefeni

**********

Gazel

Sittî erişti ey dil inabet zamanındır
Sergerim-i hevadan ifak zamanındır

Fursat geçer telafi-i mâfat vaktidir
Nefs-i hevaperesti melamet zamanıdır

Dök cuybar-i eşgini hâk-i daraate
Sîrabi-i nihal-i nedamet zamamdır

Bazularında kalmadı âguşe iktidar
Sade müşahedeyle kanaat zemanıdır

Ehlât-i ma'siyetle aliloldu can-i zar
Ey afv-i çaresaz inayet zamanıdır

Oldu beyaz-i subh gibi muy-i ser sefid
Ey hufte çeşm uyan ki ibadet zemanıdır

Tâkey sefer mesalik-i ısyane Nabiya
Seccade-i amelde ikamet zamanıdır

**********

Gazel

Cihanda kalmamağla şekveye şayeste haletler
Ederler şimdi divanda zemistandan şikâyetler

O dendü saldı berk-i bîamangûne bürudet kim
Miyan-i âşk u maşuka yol bulmaz muhabbetler

Cihanı incimad etti ihata havfim andandır
K'ede zımn-i cevahirde olan âbe sirayetler

O gûn eyledi âsar-i serma âleme tesir
Ki vermez dondurur şimdi kime versen emanetler

Bina-yi ahd-i huban gibi tesir-i bürudetten
Buz üstünde durur hep şimdi bünyan-i sadakatler

Sular üstünde reftar etmeden gayre değil kadir
Bu demde şehIerden olsa da sadir kerametler

Yeh üzre berf püşt-i ayine göstermeden Nabî
Bürudetten eder rugerdiş-i halka işaretler

**********

Gazel

Zevk-İ garn dilde midir dağda mı tende midir
Neşve bülbülde midir gülde mi gülşende midir

Oldu sermaye-i hayret bana bîm ü ümid
Bilmem eyliyecekgirye midir hande midir

Oldu baziçe-i aşlanda nihan hatem-i dil
Çin-i zülfünde midir sende midir bende midir

Gül hem açıldı hem ârayiş-i destar oldu
Bülbül-i bîhaber âya dahi şivende midir

O tevazu' anı mümtaz-i cihan etmiştir
Nahl-i gül bağ'da bîhude serefgende midir

Dürr ü mercan bulunurmuş tutalım deryade
Bu kadar çin-i cebin satmağa erzende midir

Hâh ü nâhâh olur âvize-i gûş-i ahbab
Nabiye her gazelin böyle hoşayende midir

**********

Gazel

Şikâyetim sitem-i şuh-i serkeşimdendir
Zuhur-i derd-i derunuın hep ateşimdendir

Bu zahm-i aşkıma badi nigâhım olmuştur
Yine bir tir bana kendi tirkeşimdendir

Bu gün bînemek olmak nevale-i ayşim
Tegafül-i leb-i yâr nemekçeşimdendir

Şifa-yi sadre sebebdir ederse de düşnam
Bu meyve telh ise de nahl-i clilkeşimdendir

Olaydı adem eğer ruberu ederdi itab
Bu nanümude cefa ol periveşimdenir

Görünce zağı hevade kafesde der tavus
Bu kaydler bana bal-i münakkaşimdendir

Müşahhas olmadığı harf-i matlebim Nabî
Benim ceride-i baht-i müşevveşimdendir

**********

Gazel

Zülf-i siyahı salsa izar üzre bînikab
Eylerdi âlemi dil-i âşık gibi harab

Lutf ile bir piyale sunaydı o dilrüba
Bezm-i tarebde eler idim kendini kebeb

Çün şam erişti meclis-i rindane sakiya
Gester mekam-i hidmet içün nice âftab

Kim teşne-i zülâl-i lebin oldu ey sanem
Tufan-i Nuh’u görse olur çeşmine serab

Subh-i visal oldu demem mest-i bîhaber
Nabî olur mu dide-i âşıka bunca hâb

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: windows( ), 23.01.2012, 09:55 (UTC):
abi biz bunların türkçeye çevrilişinide istiyok yaaaaa :SBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=