Alp Eren Baltacı

   
  Divan Şiirleri
  Yunus Emre
 

Çıktım Erik Dalına

Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der ne yersin kozumu

Uğruluk yaptı bana
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydır
Hani aldın gözgünü

Kerpiç koydum kazana
Poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana
Bandım verdim özünü

İplik verdim cullaha
Sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar
Gelsin alsın bezini

Bir serçenin kanadın
Kırk katıra yüklettim
Çift dahi çekemedi
Şöyle kaldı kazını

Bir sinek bir kartalı
Salladı vurdu yere
Yalan değil gerçektir
Ben de gördüm tozunu

Bir küt ile güreştim
Elsiz ayağım aldı
Güreşip basamadım
Gövündürdü özümü

Kafdağı'ndan bir taşı
Şöyle attılar bana
Öylelik yola düştü
Bozayazdı yüzümü

Balık kavağa çıkmış
Zift turşusun yemeğe
Leylek koduk doğurmuş
Baka şunun sözünü

Gözsüze fısıldadım
Sağır sözüm işitmiş
Dilsiz çağırıp söyler
Dilimdeki sözümü

Bir öküz boğazladım
Kakladım sere kodum
Öküz ıssı geldi der
Boğazladım kazımı

Bundan da kurtulmadım
Nideyim bilemedim
Bir çerçi de geldi der
Kanı aldın gözgümü

Tosbağaya sataştım
Gözsüz sepek yoldaşı
Sordum sefer nereye
Kayseri'ye âzimi

Yunus bir söz söylemiş
Hiçbir söze benzemez
Münafıklar elinden
Örter mâ'na yüzünü

**********

Aceb Allah Bize Kulum Diye Mi

Varsam bir âlime sorsam
Aceb Allah bize kulum diye mi
Nefs elimden yanılmışam yolumu
Aceb Allah bize kulum diye mi


Yüzimi yirlere sürsem ağlasam
Günahlaruma tevbe eylesem
Doğru yol kandadır diyerek sorsam
Aceb Allah bize kulum diye mi


Eyvah ki kendi özime kıymışam
Günahım çok amellerüm bilmişem
Elim ile cehenneme girmişem
Aceb Allah bize kulum diye mi


Yunus eydür hele sen de varursun
Başa neler gelür anda görürsin
Orada bilürsem yüzüm karasın
Aceb Allah bize kulum diye mi

**********

Ah Nideyim Ömrüm Seni

Yok yere geçirdim günü
Ah nideyim ömrüm seni
Seninle olmadım gani
Ah nideyim ömrüm seni

Geldim ve geçtim bilmedim
Ağlayıp güssa yemedim
Senden ayrılam demedim
Ah nideyim ömrüm seni

Hayrım şerim yazılacak
Ömrüm ipi üzülecek
Suret benden bozulacak
Ah nideyim ömrüm seni

Gidip geri gelmiyesin
Gelip beni bulmayasın
Bu benliğe sermayesin
Ah nideyim ömrüm seni

Hani sana güvendiğim
Guveniben yuvandığım
Kaldı külli kazandığım
Ah nideyim ömrüm seni

Miskin Yunus gideceksin
Acep sefer edeceksin
Hasret ile kalacaksın
Ah nideyim ömrüm seni

**********

Aman Allah’ım Aman

Alma tenden canımı
Aman Allah’ım aman
Göremeden cananımı
Aman Allah’ım aman


Bir kez nurun göreyim
Payine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allah’ım aman

Ahım göğe çıkmasın
Melekleri yakmasın
Felekleri yıkmasın
Aman Allah’ım aman


Zar eyleme işimi
Zehr eyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman Allah’ım aman

Yunus canım şükrane
Kurban etsin canane
Etme daim hicrane
Aman Allah’ım aman

**********

Aşk İmamdır Bize

Aşk imamdır bize, gönül cemaat
Kıblemiz dost yüzü daimdir salat
Dost yüzün göricek, şirk yağmalandı
Anıncun kapıda kaldı şeriat

Gönül secde kılar, dost mihrabında
Yüzün yere vurup kılar münacat
Münacat gibi vakt olmaz arada
Kim ola dost ile bu demde halvet

Şeriat eydur, sakın şartı bırakma
Şart ol kişiye kim ede hiyanet
Erenler nefesi devletli rumuz
Onunla fitneden olduk selamet
'Beli' kavlin dedik evvelki demde
Henuz bir demdir, ol vakt u bu saat

Derildi beşimiz, bir vakte geldi
Beşi bir eyleyip, kim kıla taat
Biz kimse dinine hilaf demeziz
Din tamam olucak doğar muhabbet

Doğruluk bekleyen dost kapısında
Gümansız ol bulur ilahi devlet
Yunus ol kapıda kemine kuldur
Ezelden ebede dektir bu izzet

**********

Aşka Sela

Divaneler divaneler
Durun durun aşka sela
Aşk esriği mestaneler
Durun durun aşka sela

Mest-i elestler kandaksız
Mestane mestler kanatsız
Saki duruptur çanaksız
Durun durun aşka sela

Merdaneler merdaneler
Erlik demi bu gündürür
Baş verüben can terkini
Vurun vurun aşka sela

Ey nice hamle idelim
İşbu fenadan gidelim
Binin binin şevk atalım
Sürün sürün aşka sela

Muhabbet yoluna girip
Aşktan dava kılan kişi
Tan eylemiş aşıklara
Görün görün aşka sela

Akıl ne bilir aşkı kim
Mağrur oluptur aklına
Aşkı bu gün bu Yunus'a
Sorun sorun aşka sela

**********

Âşıklar Ölmez

Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
Canın terketmeyen, maşukun bulmaz

Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarım canımı kimseler almaz
Aşık, bir kişidir, bu dünya malın
Ahiret korkusun bir pula saymaz

Bu dünya ol ahiretten içeri
Aşıkın yeri var kimseler bilmez
Yunus öldü diye sela verirler
Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez.

**********

Aşkın Elinden

Bilmem nideyim
Aşkın elinden
Kanda gideyim
Aşkın elinden

Dinle zârımı
Kodum arımı
Virdim zarımı
Aşkın elinden

Varım vireyim
Kadre ireyim
Uryan olayım
Aşkın elinden

Meskenim dağlar
Gözyaşı çağlar
Durmaz kan ağlar
Aşkın elinden

Kaddüm yay oldu
Bağrum nây oldu
İşüm zay oldu
Aşkın elinden

Yunus’un sözü
Doğrudur özü
Kan ağlar gözü
Aşkın elinden

**********

Bir Gün

Ey yarenler, ey kardaşlar
Ecel ere ölem bir gün
İşlerime pişman olup
Kendi özüme gelem bir gün

Yanlarıma kona elim
Söz söylemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Nettim ise görem bir gün

Oğlan diğer danışmana
Seladır dosta düşmana
Şol dört tekbir namaz ile
Dahi tamam kılam bir gün

Beş karış bez durur donum
Yılan çıyan yiye etim
Yıl gece obrula sinim
Unutulup kalam bir gün

Başıma dikeler hece
Ne erte bilem ne gece
Alemler umudu hoca
Sana ferman olam bir gün

YUNUS EMRE sen bu sözü
Dahi tamam etmemişin
Tek yürüyeyim neyleyim
Üstadıma gelem bir gün

**********

Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle-vü şardır bize

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu alem birdir bize

Vatan bize cennetdürür
Yoldaşımız Hak'dürür
Haktan yana yönilecek
Başka yollar dardır bize

Dünya bir avrattır karı
Yoldan iltir niceleri
Sürün gitsin öyleleri
Onu sevmek ardır bize

Yunus aydur Allah deriz
Allah ile kapılmışız
Dergahına yüz tutuban
Hemen bir ikrardır bize

**********

Bu Nefs-i Şumun Elinden

Hiç bilmezem neyleyeyim
Bu nefs-i şumun elinden
Zârı kılup ağlayayım
Bu nefs-i şumun elinden

Civan iken oldum koca
Hem gündüzüm oldu gice
Bilmem halim olur nice
Bu nefs-i şumun elinden

Ne utanur ne hod korkar
Zahidleri yoldan koyar
Ey Allah’ım bizi kurtar
Bu nefs-i şumun elinden

Buyımış nefsün âdeti
Sevmez imiş ibadeti
Tağıldı aklum taati
Bu nefs-i şumun elinden

Bu miskin yunus bî-çare
Hazretinde yüzi kara
Dergâhına nice vara
Bu nefs-i şumun elinden

**********

Çağırayım Mevlam Seni

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Sular dibinde mâhiyle
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni

Gök yüzünde İsâ ile
Tûr dağında Mûsâ ile
Elindeki asâ ile
Çağırayım Mevlâm seni

Derdi öküş Eyyûb ile
Gözü yaşlı Ya’kûb ile
Ol Muhammed mahbûb ile
Çağırayım Mevlâm seni

Bilmişim dünya halini
Terk ettim kıyl ü kâlini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım Mevlâm seni

Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

**********

Çalabım

Hak çalabım hak çalabım sencileyin yok çalabım
Günahlarımız yarlığa ey rahmeti çok çalabım
Ben eydürem kim ey gani nedir bu derdin dermanı
Zinhar esirgeme beni aşk oduna yak çalabım

Kullar senin sen kulların günahları çok bunların
Uçmağına koy bunları binsinler burak çalabım
Ne sultan ne baylardasın ne köşk ü saraylardasın
Girdin miskinler gönlüne edindin durak çalabım

Ne ilmim var ne taatım ne gücüm var ne takatım
Meğer senin inayetin kıla yüzüm ak çalabım
Yarlığağıl sen Yunus'u günahlı kulların ile
Eğer yarlıgamaz isen key katı firak çalabım

**********

Çeke Geldi Çeke Gider

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Kâr etti firak canıma
Aşık oldum cananıma
As zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider

Sadıklar durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi baka gider

Bülbül eder ah-ü figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Hakk'a geldi Hakk'a gider

Arada olmasın asi
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi aka gider

Miskin Yunus'un sözleri
Efgan eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi koka gider

**********

 Cümle Vücutta Bulduk

Mânâ evine daldık
Vücut seyrini kıldık
İki cihan seyrini
Cümle vücutta bulduk

Yedi yer yedi göğü
Dağları denizleri
Uçmağ ile tamuyu
Cümle vücutta bulduk

Gece ile gündüzü
Gökte yedi yıldızı
Levhte yazılı sözü
Cümle vücutta bulduk

Musa ağdığı Tûr u
Yoksa Beyt_ül Mü mur u
İsrafil çalan sûru
Cümle vücutta bulduk

Tevrat ile İncil i
Furkan ile Zebur u
Bunlardaki beyanı
Cümle vücutta bulduk

Yunus un sözleri hak
Cümlemiz dedik sadak
Nerd istersen orda Hak
Cümle vücutta bulduk

**********

Dolap Niçin İnilersin

Dolap niçin inilersin
Derdim vardır inilerim
Ben Mevlaya aşık oldum
Anın için inilerim

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inilerim

Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım yoldular
Dolaba layık gördüler
Derdim vardır inilerim

Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben Mevlaya duacıyım
Derdim vardır inilerim

Dağdan kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Ben bir usanmaz ozanım
Derdim vardır inilerim

Dülgerler her yanım yondu
Her azam yerine kondu
Bu iniltim Hak’tan geldi
Derdim vardır inilerim

Suyum alçaktan çekerim
Dönüp yükseğe dökerim
Görün ben neler çekerim
Derdim vardır inilerim

Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Bu fanide kimse kalmaz
Derdim var inilerim

**********

Dosttan Haber Kim Getirir

Dosttan haber kim getirir
Sorun seher yellerine
Vay bu ayrılık firakı
Yetişmesin kullarına

Bu ayrılık firakı
Dünya kime kalır bâki
Ol padişah olup sâki
Kadeh sunar kullarına

Ol kadehin içi dolu
İçen ondan olur deli
Ol şeyhimin tâlibleri
Bel bağlamış yollarına

Nefse karşı olan kişi
Durmaz akar gozü yaşı
Burda nefse uyan kişi
Dalmaz kevser sularına

Kevser hav'zuna dalanlar
Ölmezden öndün ölenler
Nefsini düşman bilenter
Konar Tûbâ dallarına

Tûba dalından uçanlar
Cennet kapısın açanlar
Şarabun tahur içenler
Banmaz dünya ballarına

Biçâre Yunus n'eylesin
Derdini kime söylesin
Bir dem tefekkür eylesin
Bu dünyanın hallerine

**********

Elhamdülillah

Haktan gelen şerbeti, içtik elhamdulillah
Şol kudret denizini; geçtik elhamdulillah
Şol karşıki dağları meşeleri bağları
Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah

Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk
Birbirmize eş olduk uçtuk elhamdulillah
Vardığımız illere şol safa gönüllere
Halka tapduk manisin saçtık elhamdulillah

Beri gel barışalım yad isen bilişelim
Atımız eğerlendi estik elhamdulillah
İndik Rum'u kışladık çok hayır şer işledik
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdulillah

Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
Artık denize dolduk taştık elhamdulillah
Taptuğun tapusuna kul olduk kapusuna
Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdulillah

**********

Gel Gidelim Dosta Gönül

Bir karardan durmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Hasretinden yanmayalım
Gel gidelim dosta gönül

Kılavuz ol gönül bana
Gel gidelim yârdan yana
Canım kurbandır canana
Gel gidelim dosta gönül

Kara haberin almadan
Can bedenden ayrılmadan
Azrail bizi bulmadan
Gel gidelim dosta gönül

Gerçek murada varalım
Yârin hatırın soralım
Yunus Emre'yi alalım
Gel gidelim dosta gönül

**********

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Ben yürürüm yane yane,
Aşk boyadı beni kane.
Ne âkılem ne dîvâne,
Gel gör beni aşk neyledi.

Gâh eserim yeller gibi,
Gâh tozarım yollar gibi,
Gâh akarım seller gibi,
Gel gör beni aşk neyledi.

Akar sulayın çağlarım,
Dertli ciğerim dağlarım.
Şeyhim anuban ağlarım;
Gel gör beni aşk neyledi.

Ya elim al kaldır beni,
Ya vaslına erdir beni.
Çok ağlattın güldür beni.
Gel gör beni aşk neyledi.

Ben yürürüm ilden ile,
Şeyh anarım dilden dile.
Gurbette hâlim kim bile.
Gel gör beni aşk neyledi.

Mecnûn oluban yürürüm,
O yâri düşte görürüm,
Uyanıp melül olurum.
Gel gör beni aşk neyledi.

Miskin Yûnus bîçâreyim,
Baştan ayağa yâreyim,
Dost ilinden âvâreyim.
Gel gör beni aşk neyledi.

**********

 Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi bir göz açıp yummuş gibi

İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola âb-ı hayat içmiş gibi

**********

Gelin Bir Nazar Edin

Gelin bir nazar edin
N’oldu cihan içinde
Niceler toprak oldu
Bu az zaman içinde

O taze güller soldu
Bülbüller ötmez oldu
Gözlerimiz kan doldu
Kaldık zindan içinde

Canları oda yandı
Kuzuları kurt aldı
Ardınca baka kaldı
Zâr-u figan içinde

Ey nice yarenleri
Hasret kaldı canları
Meğer ki buluşalar
Yarın Cennet içinde

O ipek don giyenler
Hiç toz kondurmayanlar
Çürüyüp toprak olmuş
Tenler kefen içinde

O gözler ve o kaşlar
O inci gibi dişler
O tenler ve o saçlar
Yılan, çıyan içinde

Kamu çürümüş eller
O dudak ve o diller
O sevgili oğullar
Kalmış toprak içinde

Bu dünyaya inanma
Vefasın bulam sanma
Ömrün veren ziyana
Çoğu pişman içinde

Yunus söyle sözünü
Sağlam kıl kendözünü
Ağardı-gör yüzünü
Koma firak içinde

**********

Güzeldir Kâbe Yolları

Urumdan çıktım yürüdüm
Mûm oldum sızdım eridim
Şükür hakka yüzler sürdüm
Server nebi ne güzeldir
Güzeldir Kâbe yolları

Ay doğarken çıktım yola
Salâvatlar verdim dile
Gel gidelim cümle bile
Server nebi ne güzeldir
Güzeldir Kâbe yolları

Kâbe’nin etrafı dağlar
Didar görmüş sular çağlar
Âşık Yunus anar ağlar
Server nebi ne güzeldir
Güzeldir Kâbe yolları

**********

 Hak Bir Gönül Verdi

Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez nadan olur

Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkıs ile sultan-ı ins u can olur
Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer, incil okur ruhban olur

Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
Bir dem döner Cebraile rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur

**********

 Hû Dimek İster Hû

Yüce sultanum
Derde dermanum
Bedende canum
Hû dimek ister hû

Alîmsin alîm
Doğrudur yolum
Ağzumda dilüm
Hû dimek ister hû

Gidersen anda
Gelmezsin bunda
Karanu yirde
Hû dimek ister hû

Âlem sırrında
Tevhid nûrunda
Mahşer yerinde
Hû dimek ister hû

Yûnus postunda
Gönül dostunda
Sırat üstünde
Hû dimek ister hû

**********

 Kaldır Perdeyi Aradan

Ey âlemleri yaradan
Kaldır perdeyi aradan
Göster kemali yaradan
Kaldır perdeyi aradan

Pek yücesin yüce tanrı
Eskiden bilirim seni
Bilmez gibi sanma beni
Kaldır perdeyi aradan

Yunus’um korkmam ölümden
İsmail gibi kanımdan
Usandım tatlı canımdan
Kaldır perdeyi aradan

**********

Kaygısı Değil

Canlar feda yoluna bu can kaygısı değil
Sen can gereksin bana cihan kaygısı değil

Canlar içinde cansın, bize iki cihansın
Hem din ile imansın, iman kaygısı değil

Yaramı yuyup sildim yaram kimdendir bildim
Bendeki yâr kaygısı yaram kaygısı değil

Sırrı açığa verdim saklamam gayri derdim
Apaçık seni gördüm, gizli kaygısı değil

Derman ola mı bana derdim benim kim ona
Dertli varayım sana derman kaygısı değil

Gelin aşık olalım aşka dönüp duralım
Baygın halde yatmışım dönmek kaygısı değil

Aşkın zehirli oku saplandı yüreğime
Aşkın için öleyim okun kaygısı değil

Can ü gönülü nittim aşkın oduna attım
Doğruyu da unuttum şüphe kaygısı değil

Aşkın burcundan uçtum dönüp dolaşıp geçtim
Ben dost ile buluştum dönmek kaygısı değil

Denizlere dalmışım ne sedefler bulmuşum
Cevher olup gelmişim deniz kaygısı değil

Durduğum yer Tûr ola, baktığım dîdâr ola
Ne hacet Musa bana, sen ben kaygısı değil

Bu Yunus’u andılar, kervan gitti sandılar
Ben menzile eriştim kervan kaygısı değil

**********

Nefs Elinden Hırs Elinden

Ne diyem neyleyeyin
Nefs elinden hırs elinden
Derdüm kime söyleyeyin
Nefs elinden hırs elinden

Gülüşüben basamazın
Hiç gıdasın kesemezin
Dostdan yana düşemezin
Nefs elinden hırs elinden

Geçti ömrüm niçeleyin
Âsi var mı bencileyin
Yüzüm kara ellerüm boş
Nefs elinden hırs elinden

Bencileyin olma sakın
Nefse hırsa uyma sakın
Yoldan sapup kalma sakın
Nefs elinden hırs elinden

Ol Bâyezîd-ı Bestâmî
Sever idi dostı anı
Ol dahı rahat olmadı
Nefs elinden hırs elinden

Biçare yunusun sözü
Nasihatdür gafillere
Aklı olan korkmak gerek
Nefs elinden hırs elinden

**********

Neylersin Ey Gafil Dünya Malını

Neylersin ey gafil dünya malını
Yiyeceğin hiç fikrine düşmez mi
Bin yıl ömür sürsen bir gün ölürsün
Öleceğin hiç fikrine düşmez mi

Gine aklar düştü siyah saçına
Ölmeden tövbe et gizli suçuna
Kara yer altında kabrin içine
Gireceğin hiç fikrine düşmez mi

Niçin dinlemezsin âlimler sözün
Niçin ağlayamaz şu iki gözün
Kızmış saç üstünde kalmış namazın
Kılacağın hiç fikrine düşmez mi

.......
.......
Azrail hiç fikrine düşmez mi
Alacağın hiç fikrine düşmez mi

İşte geldin gördün bu dünya fena
Günahına ağla sen yana yana
Teneşir üstünde sen döne döne
Yunacağın hiç fikrine gelmez mi

Ettin mi dünyada bir iyi fikir
Dilinden gitmesin zikirle şükür
Kara yer altında Münker?le Nekir
Soracağın hiç fikrine düşmez mi

Yunus Emre eydür eyle niyazı
Bozulmaz Mevla?nın yazdığı yazı
Eğnine biçerler şu kefen bezi
Giyeceğin hiç fikrine düşmez mi

Not: Noktalarla belirtilen iki dize orijinal cönkte eksik

**********

Selam Olsun

Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir aşan vechile
Yunanlara selam olsun

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yuyacağın kefenimiz
Saranlara selam olsun

Sala verile kasdimize
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

Dünyaya gelenler gider
Hergiz gelmez yola gider
Bizim halimizden haber
Soranlara selam olsun

Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere selam olsun

**********

Severim Ben Seni Candan İçerü

Severim ben seni candan içerü
Yolum vardır bu erkandan içerü

Şeriat, tarikat yoludur varana
Hakikat meyvası andan içerü

Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır bende, benden içerü

Süleyman kuş dilin bilür dediler
Süleyman var Süleyman'dan içerü

Tecelliden nasib erdi kimine
Kiminin maksudu bundan içerü

Senin aşkın beni benden aluptur
Ne şirin derd bu dermandan içerü

Miskin Yunus gözü tuş oldu sana
Kapunda bir kuldur senden içerü

**********

 Şol Cennetin Irmakları

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyü deyü

Salınır tuba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyü deyü

Kimi yiyip kimi içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris nebi hülle biçer
Diker Allah deyü deyü

Altındandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyü deyü

Aydan arıdır yüzleri
Misk ü amberdir sözleri
Cennette huri kızları
Gezer Allah deyü deyü

Hakk'a âşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyü deyü

Ne dilersen Hak'tan dile
Kılavuzla gir bu yola
Bülbül âşık olmuş güle
Öter Allah deyü deyü

Açıldı gökler kapısı
Rahmetle doludu hepisi
Sekiz cennetin kapısı
Açar Allah deyü deyü

Rıdvandürür kapı açan
İdrisdürür hülle biçen
Kevser şarabını içen
Kanar Allah deyü deyü

Miskin Yunus var dostuna
Koma bugünü yarına
Yarın Hakk'ın divanına
Varam Allah deyü deyü

**********

Şöyle Garip Bencileyin

Acep şu yerde var mola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin

Gezerim Rum'ıla Şam'ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın
Hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler kalmasın
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Şöyle garip bencileyin

Nice bu derd ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Hey Emre'm Yunus biçare
Bulunmaz derdime çare
Var imdi gez şardan şara
Şöyle garip bencileyin

**********

Uyan Vakt-i Seher Oldu

Cümle kuşlar uyanmadan
Uyan vakt-i seher oldu
Can gaflete boyanmadan
Uyan vakt-i seher oldu

Çok uyuma gaflet basar
Seni ibadetten keser
Rahmet yeli o dem eser
Uyan vakt-i seher oldu

Mü’min olan abdest alır
Yüzünü secdeye sürür
Yüz bin hûri karşı gelir
Uyan vakt-i seher oldu

Yunus ibadetin komaz
Sırrını kimseye demez
Hakk’a kul olan uyumaz
Uyan vakt-i seher oldu

**********

Var Deyip Neylersin

Toprakda yatacak teni
Tenim var deyip neylersin
Mekanın bulmayan canı
Canım var deyip neylersin

Yunus bunu söyler hemân
Âhir oldu devr-i zamân
Yoldaş olmayınca imân
Ölüm var deyip neylersin

**********

Yağma Olsun

Canlar canını buldum
Bu canım yağma olsun
Assı ziyandan geçtim
Dükkanım yağma olsun

Ben benliğimden geçtim
Gözüm hicabın açtım
Dost vaslına eriştim
Günahım yağma olsun

İkilikten usandım
Birlik hanına kandım
Derdi şarabın içtim
Dermanım yağma olsun

Varlık çün sefer kıldı
Dost andan bize geldi
Viran gönül nur doldu
Cihanım yağma olsun

Geçtim bitmez sağınçtan
Usandım yaz u kıştan
Bustanlar başın buldum
Bustanım yağma olsun

Yunus ne hoş demişsin
Bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum
Kovanım yağma olsun

**********

Yanar Mı

Mevla’m senin cehennemin oduna
Birliğin birleyen kullar yanar mı?
Fakîre rahm eyle ihsan eylegil
Hak yoluna giden mallar yanar mı?

Bir kişi kendin haramdan sakına
Sofrasında hayır dua okuna
Kanaat eyleyen kendi hakkına
Harama sunmayan eller yanar mı?

Yavuz derler cehennemin odunu
Nasib etme lezzetini tadını
Aşk ile yâd eden bin bir adını
Seni tevhid eden diller yanar mı?

Yunus der ki pervane olup yandım
İki fasılım er bağından kandım
Ben bu aşkın oduna çoktan yandım
Yanmaya susayan güller yanar mı?

**********

 İlahi

Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize güler var

Ko gülen gülsün
Hak bizim olsun
Gâfil ne bilsin
Hak'kı sever var

Bu yol uzaktır
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var

Girdik bu yola
Aşk ile bile
Gurbetlik ile
Bizi salar var

Her kim merdâne
Gelsin meydâne
Kalmasın câne
Kimde hüner var

Yunus sen bunda
Meydan isteme
Meydan içinde
Merdâneler var

**********

Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hak'kı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola
Şol kişi kim gammaz değil

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar
Yükü gevherdir tuz değil

**********

Kim Gelir

Şol benim Şeyhimi
Görmeğe kim gelir
Zevk ile safalar
Sürmeğe kim gelir

Şeyhimin illeri,
Uzaktır yolları
Açılmış gülleri
Dermeğe kim gelir

Şeyhimin özünü,
Severim sözünü
Ol mubarek yüzünü,
Görmeğe kim gelir

Şeyhimin ilini,
Sorarım evini
Ol sebepli elini
Öpmeğe kim gelir

Şeyhimin ilinde,
Asası elinde
Şeyhimin yolunda,
Ölmeğe kim gelir

Aht ile vefalar,
Zevk ile safalar
Bu yolda cefalar
Çekmeğe kim gelir

Şeyhimim şem'ine
Bu canım pervane
Saladır aşıklara,
Yanmağa kim gelir

Hak için malını,
Hep vere varını
Aşk için arını,
Atmağa kim gelir

Şehidin donunu,
Yumazlar kanını
Dost için canını
vermeğe kim gelir

Ah ile göz yaşı,
Yunus'un haldaşı
Zehrile pişen aşı,
Yemeğe kim gelir

**********

Gider

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Kâr etti firak canıma
Aşık oldum cananıma
As zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider

Sadıklar durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi baka gider

Bülbül eder ah-ü figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Hakk'a geldi Hakk'a gider

Arada olmasın asi
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi aka gider

Miskin Yunus'un sözleri
Efgan eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi koka gider

**********

Taştın Yine Deli Gönül

Taştın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın

Nidem elim ermez yâre
Bulunmaz, derdime çare
Oldum ilimden avare
Beni bunda eğler misin

Yavi kıldım ben yoldaşı
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Irmak olup çağlar mısın

Ben toprak oldum yoluna
Sen aşırı gözedirsin
Şu karşıma göğüs gerip
Taş bağırlı dağlar mısın

Harami gibi yoluma
Aykuru inen karlı dağ
Ben yârimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın

Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim içün
Yaşın yaşın ağlar mısın

Esridi Yunus’un canı
Yoldayım, illerim hani
Yunus düşte gördü seni
Sayru musun, sağlar mısın

**********

Eyle Bizi

İlahi cennet evine
Girenlerden eyle bizi
Yarın anda cemalini
Görenlerden eyle bizi

Mahşerde halk ola hayran
Çok yürekler ola büryan
Arşın gölgesinde seyran
Edenlerden eyle bizi

Ya Hayy u ya Kayyum Samed
İhsanına yokdur ahed
Firdevs bağcesinde ebed
Kalanlardan eyle bizi

Bu dünyanın cefası çok
Kimi aç gezer kimi tok
Şol mizanda sevabı çok
Gelenlerden eyle bizi

Bakma dünyanın varına
Düşüp daim hak yoluna
Beratını sağ eline
Alanlardan eyle bizi

Mü’minlere rahmet ola
Münafıklar mahrum kala
Yunus gider doğru yola
Gidenlerden eyle bizi

**********

 İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen
Abes yere yelmektir

Dört kitabın ma'nisi
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yiğirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Ma'nisi ne demektir

Yunus Emre der hoca
Gerekse bin var hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

**********

Yusuf'u Kaybettim

Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
Bu ne yaredir ki çare bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satılır
Satarım canımı alan bulunmaz
Yunus öldüdeyu selan verirler
Ölen beden imiş, aşıklar ölmez

 

 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=